ตัววิ่ง

::: มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมตั้งกองทุนและเพิ่มทุนในมูลนิธิฯ Donate to Foundation of Pali and Dhamma Graduates Association of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness The Princess Mother CONTACT US TEL: (66) 02-628-7283, 66 02-628-8878 FAX: 66 02-628-7283 :::

Google

Saturday, 13 March 2010

ประธานกรรมการอุปถัมภ์

ประธานกรรมการอุปถัมภ์

พระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙ Ph.D)
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค ๑๔


กรรมการกิตติมศักดิ์

๑.นายประสิทธ กิตติสิทโธ
๒.นายประเทือง ไตรทิพย์
๓.นายสุพจน์ วิสุทธิกันต์

ที่ปรึกษา

๑.นายสนิท ไชยวงศ์คต
๒.นายปรีชา ดุริยะสาย
๓.พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร
๔.ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
๕.นายประพันธ์ ว่องไว
๖.นายสุนทร สวนอนันตภูมิ
๗.นายสวรรค์ แสงบัลลังก์

Saturday, 23 January 2010

พระเมตตาสมเด็จย่า

ประธานมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ


นายจำรัส ดวงธิสาร

สมัยที่ ๑(พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑)นายมณี สามงามยา

สมัยที่ ๒(พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๓)


นายประเทือง ไตรทิพย์

สมัยที่ ๓(พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๕)

นายประสิทธ กิตติสิทโธ

สมัยที่ ๔(พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๗)
นายจำรัส ดวงธิสาร(๖สมัย)

สมัยที่ ๕-๑๐(พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๙)


นายสุพจน์ วิสุทธิกันต์

สมัยที่ ๑๑-๑๖(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๑)
นายสมบัติ ศีลสาร

สมัยที่ ๑๗(พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน)

ดูรายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯชุดปัจจุบันที่ลิงค์นี้
ดูรายนามคณะกรรมการเปรียญธรรมสมาคมที่ลิงค์นี้

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.ธำรงรักษาและบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา
2.ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
3.ส่งเสริมการเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
4.บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
5.พิทักษ์ความเป็นธรรมในสังคม
6.รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ที่ตั้งสำนักงาน

๑๖๕ วัดสามพระยา
ถนนสามเสน ๕
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

165 WAT SAMPHAYA
SAMSEN 5 RD.
BANGKOK 10200
THAILAND

TEL: (66) 02-628-7283,
66 02-628-8878
FAX: 66 02-628-7283
เปรียญธรรมสมาคม
http://www.pada.or.th/
มูลนิธิฯ
http://foundationofpada.blogspot.com/

Visitors